SFS 2011:1097 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning / SFS 2011:1097 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
111097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 27 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2004:773) om

kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

4 §

Vid beräkning av skatteutjämningsunderlaget för en kommun och för

ett landsting ska procentsatsen vara 115 procent.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:156, bet. 2011/12:FiU7, rskr. 2011/12:9.

SFS 2011:1097

Utkom från trycket
den 8 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.