SFS 2011:1409 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning / SFS 2011:1409 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
111409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2004:773) om kommu-

nalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

3 §

I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.

Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkom-

sterna för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slut-
lig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om
kommunal inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med uppräk-
ningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda be-
stämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunder-

lagen för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november
året före utjämningsåret.

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften multipli-

cerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive landstinget
den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den procentsats
som anges i 4 §.

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multipli-

cerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen divi-
deras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen för
kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk

kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §,
varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild
betydelse för att belysa strukturella förhållanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller

ett landsting.

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av en

kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2004 enligt de lagar som
upphävs genom denna lag ökat med ett enhetligt belopp per invånare,
333 kronor för kommuner och 139 kronor för landsting, är större än nettot av
en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter enligt 5, 6, 9, 10 §§, 11 §

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1409

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1409

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

andra stycket, 12 § andra stycket, 15 och 16 §§, om dessa bestämmelser
skulle ha gällt för år 2004.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxe-

ringar.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.