SFS 2015:455 Lag om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher / SFS 2015:455 Lag om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
150455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt
för vissa kampsportsmatcher;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:1006) om till-

ståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

dels att 5, 11 och 13 §§ och rubriken närmast före 11 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 11 a §§, av följande

lydelse.

3 a §

Om en ändring har gjorts i kampsportens tävlingsregler eller säker-

hetsbestämmelser efter att tillstånd har lämnats och tillståndshavaren vill att
de nya reglerna eller bestämmelserna ska tillämpas inom ramen för tillståndet,
ska denne ansöka om det hos tillståndsmyndigheten.

Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de nya reglerna och be-

stämmelserna uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för delta-
garna.

En ansökan ska göras inom de tidsfrister som anges i 5 §.

5 §

En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen och lämnas in till till-

ståndsmyndigheten. Om ansökan avser tillstånd för en eller flera matcher, ska
ansökan göras senast två månader före matchen eller den första av matcherna.

Om ansökan avser tillstånd för viss tid eller tills vidare, ska ansökan göras

senast tre månader före det första matchtillfället.

De uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och

samvete.

Sanktioner

11 §

Om tillståndshavaren bryter mot villkor som har meddelats enligt 3 §,

får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa
delar. Om tillståndshavaren allvarligt bryter mot villkoren, får tillståndsmyn-
digheten återkalla tillståndet i dess helhet.

En varning får förenas med krav på rättelse inom viss tid. Ett beslut om

återkallelse av ett tillstånd i vissa delar får begränsas till att gälla under viss
tid.

1 Prop. 2014/15:62, bet. 2014/15:KrU11 rskr. 2014/15:240.

SFS 2015:455

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:455

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart om inte annat anges i

beslutet.

11 a §

Om tillståndshavaren åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana

upplysningar och handlingar som avses i 10 § eller vägrar tillståndsmyndig-
heten tillträde till en kampsportsmatch, får tillståndsmyndigheten meddela en
varning eller återkalla tillståndet i vissa delar.

Om åsidosättandet är allvarligt, får tillståndsmyndigheten återkalla tillstån-

det i dess helhet.

Ett beslut enligt första eller andra stycket gäller omedelbart om inte annat

anges i beslutet.

13 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar kampsportsmatch

utan tillstånd enligt 1 § eller i strid mot ett villkor enligt 3 § döms till böter
eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är ringa.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.