SFS 2006:1006 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher / SFS 2006:1006 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
061006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher;

utfärdad den 21 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Krav på tillstånd

1 §

Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter

deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motstånda-
rens huvud (kampsportsmatch) får inte anordnas utan tillstånd enligt denna
lag.

För tävling och uppvisning i sport och idrott vid offentlig tillställning gäl-

ler även bestämmelserna i 2 kap. ordningslagen (1993:1617) om krav på till-
stånd eller anmälan.

Förutsättningar för tillstånd

2 §

Tillstånd att anordna kampsportsmatch får lämnas endast om

kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtag-
bar säkerhet för deltagarna.

3 §

Tillstånd lämnas för en eller flera kampsportsmatcher på ansökan av

anordnaren. Tillstånd får också lämnas för viss tid eller tills vidare på an-
sökan av en organisation som är ansvarig för kampsporten. Ett tillstånd får
förenas med villkor.

Tillståndsmyndigheten

4 §

Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tillstånd

att anordna kampsportsmatch.

När ansökan om tillstånd skall göras

5 §

Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen hos tillståndsmyndigheten.

Om ansökan avser tillstånd för en eller flera matcher, skall ansökan göras se-
nast tre månader före matchen eller den första av matcherna.

1

Prop. 2005/06:147, bet. 2005/06:KrU29, rskr. 2005/06:386.

SFS 2006:1006

Utkom från trycket
den 4 juli 2006

background image

2

SFS 2006:1006

Vad ansökan skall innehålla

6 §

En ansökan om tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher

skall innehålla uppgifter om anordnaren, när och var matchen eller
matcherna anordnas samt tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för
kampsporten.

En ansökan om tillstånd att för viss tid eller tills vidare anordna

kampsportsmatcher skall innehålla uppgifter om tävlingsregler och säker-
hetsbestämmelser för kampsporten, stadgar för den organisation som är an-
svarig för kampsporten samt uppgift om hur kontroll utövas inom organisa-
tionen av de kampsportsmatcher som anordnas.

7 §

Den som ansöker om tillstånd enligt denna lag skall på begäran av till-

ståndsmyndigheten lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behö-
ver.

Avgift

8 §

Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela före-
skrifter om avgift för prövningen.

Tillsyn

9 §

Tillståndsmyndigheten utövar i den utsträckning som behövs tillsyn

över kampsportsmatcher som anordnas efter tillstånd enligt denna lag. Till-
synen omfattar kontroll av att kampsportsmatch anordnas i enlighet med det
tillstånd och de villkor som har meddelats enligt 3 §.

10 §

Tillståndsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar av tillståndshavaren som behövs för tillsynen. Tillståndsmyndig-
heten har rätt att få tillträde till en kampsportsmatch.

�&terkallelse av tillstånd

11 §

Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren

i väsentlig grad bryter mot villkor som har meddelats enligt 3 §.

Tillståndsmyndigheten får även återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren

allvarligt åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och hand-
lingar som avses i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till
kampsportsmatch.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

�verklagande

12 §

Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

3

SFS 2006:1006

Straff

13 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om gärningen inte

är ringa, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. anordnar en kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller i strid mot

ett villkor enligt 3 §, eller

2. skriftligen lämnar oriktig uppgift i ett ansökningsärende.

14 §

Till böter döms, om gärningen inte är ringa, den som uppsåtligen del-

tar i en kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd enligt denna lag. Det-
samma gäller den som

1. ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för den,
2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar tillkomsten

av sådant avtal, eller

3. tjänstgör som domare eller sekond vid matchen.

15 §

För anstiftan och medhjälp till brott mot denna lag döms inte till an-

svar.

Förverkande

16 §

Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte

är uppenbart oskäligt.

I fråga om beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första

stycket, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken.

Bemyndigande

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för
kampsportsmatcher enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2006 men skall inte tillämpas

på professionell boxning förrän den 1 januari 2007.

2. Lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning skall upphöra

att gälla den 1 januari 2007.

3. Annan kampsportsmatch än i professionell boxning får anordnas utan

tillstånd enligt denna lag till och med den 31 december 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.