SFS 2020:1051 Lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter / SFS 2020:1051 Lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
SFS2020-1051.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade

skyddsidentiteter

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2006:939) om kvalifice-
rade skyddsidentiteter ska ha följande lydelse.

2 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får endast avse

1. en polisman eller en annan anställd vid Polismyndigheten eller Säker-

hetspolisen med uppgift att delta i spanings- eller utredningsverksamhet som
gäller allvarlig brottslighet eller verksamhet för att förebygga sådan brotts-
lighet, eller

2. en anställd vid Försvarsmakten med uppgift att, i verksamhet enligt

lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, delta i sådant inhäm-
tande av underrättelser som sker med särskilda metoder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57.

SFS

2020:1051

Publicerad
den

2 december 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar