SFS 2010:1298 Lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift / SFS 2010:1298 Lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
101298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2007:1398) om kom-

munal fastighetsavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2

Fastighetsavgiften per kalenderår är för år 2008

a) för sådan del av småhusenhet som avser småhus som är uppfört samt

värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000
kronor per sådant småhus, dock högst 0,75 procent av byggnadsvärdet och
markvärdet,

b) för småhus på lantbruksenhet som är uppfört samt värderingsenhet för

tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per sådant
småhus, dock högst 0,75 procent av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarks-
värdet,

c) för sådan del av hyreshusenhet som avser värderingsenhet för bostäder

som är uppförda samt värderingsenhet för tillhörande tomtmark inom
samma taxeringsenhet 1 200 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 pro-
cent av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter,

d) för värderingsenhet för ägarlägenhet som är uppförd samt värderings-

enhet för tillhörande tomtmark inom samma taxeringsenhet 6 000 kronor per
sådan värderingsenhet för ägarlägenhet, dock högst 0,75 procent av taxer-
ingsvärdet för dessa värderingsenheter.

För år 2009 och senare kalenderår uppgår fastighetsavgiften per småhus,

fastighetsavgiften per bostadslägenhet och fastighetsavgiften per värderings-
enhet för ägarlägenhet till fastighetsavgiften för år 2008 ökad eller minskad
med ett belopp motsvarande inkomstbasbeloppets förändring mellan år 2008
och det aktuella kalenderåret uttryckt i procent med två decimaler. Avgiften
uttrycks i hela krontal så att öretal faller bort.

Med inkomstbasbelopp avses inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och

27 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2009:1410.

SFS 2010:1298

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1298

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.