SFS 2011:1422 Lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift / SFS 2011:1422 Lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
111422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:1398) om

kommunal fastighetsavgift

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 6, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3 och 3 a §§,

betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som
småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det
på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som
småhus eller tomtmark för småhus. Avgift ska inte betalas för fastighet som
året före det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit
avgiftspliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

6 §

Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som

innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått det
kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, tas ingen fastighetsavgift ut
för byggnaden och tillhörande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och
de fyra följande kalenderåren och halv fastighetsavgift för de därpå följande
fem kalenderåren. Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan bygg-
nad, för vilken värdeår inte har bestämts vid ny fastighetstaxering, men som
skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår
som föregått det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, om ny
fastighetstaxering då hade företagits.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera värderingsenheter

för småhus som är uppförda ska tomtmarken anses höra till det eller de små-
hus som fastighetsavgiften inte har minskats för eller, om avgiften har mins-
kats för samtliga småhus, det eller de småhus som har lägst grad av minsk-
ning.

9 §

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsavgift finns i skat-

teförfarandelagen (2011:1244).

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2009:1410.

SFS 2011:1422

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1422

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

11 §

I fråga om fastighetsavgift enligt denna lag gäller vad som föreskrivs

om skatt i skattebrottslagen (1971:69).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som bör-

jar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även vid beslut om slutlig
skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för
förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.