SFS 2009:1411 Lag om ändring i lagen (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010 / SFS 2009:1411 Lag om ändring i lagen (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010
091411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1413) om utbetalning till
kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2007:1413) om utbetal-

ning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008�2010 ska ha följande ly-
delse.

2 §

Ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda fastighets-

avgiften för 2008 ska fastställas av regeringen. Regeringen ska även faststäl-
la ett totalt schablonbelopp avseende den sammanlagda tillkommande fastig-
hetsavgiften för 2010. Skatteverket beslutar om fördelningen till kommu-
nerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november 2007.

Utbetalning ska göras av Skatteverket på det sätt som närmare föreskrivs i

4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kom-
muns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108.

SFS 2009:1411

Utkom från trycket
den 14 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.