SFS 2014:479 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap / SFS 2014:479 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
140479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:459) om
strukturfondspartnerskap;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�3 §§ lagen (2007:459) om struk-

turfondspartnerskap ska ha följande lydelse.

1 §

2

Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska struktur-

fondspartnerskap bildas enligt denna lag.

Inom det geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och

motsvarande regional handlingsplan för det nationella socialfondsprogram-
met ska ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas.

Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och

sysselsättning yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de
ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda struktur-
fondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska vara bindande i
den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning.

2 §

3

Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berört samverkansorgan,

berört landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län eller länsstyrelse i fråga om projektets överensstämmelse med det
regionala tillväxtarbetet i berörda län.

3 §

Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av

1. förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i berörda län

samt, i vissa fall, Sametinget,

2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorgani-

sationer, föreningar, och

3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.
Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.
Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett

nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det
sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska överstiga antalet
övriga ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

1 Prop. 2013/14:175, bet. 2013/14:NU24, rskr. 2013/14:270.

2 Senaste lydelse 2010:631.

3 Senaste lydelse 2010:631.

SFS 2014:479

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

2

SFS 2014:479

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.