SFS 2018:828 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap / SFS 2018:828 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
SFS2018-828.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:459) om

strukturfondspartnerskap
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2007:459) om struktur-

fondspartnerskap ska ha följande lydelse.

4 § Vid strukturfondspartnerskapens handläggning tillämpas bestämmel-

serna om jäv i 16�18 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:828

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.