SFS 2018:1347 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondpartnerskap

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap / SFS 2018:1347 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondpartnerskap
SFS2018-1347.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:459) om strukturfonds-

partnerskap
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2007:459) om struktur-

fondspartnerskap ska ha följande lydelse.

2 §2 Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berört landsting som

avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om

projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418.

2

Senaste lydelse 2014:479.

SFS 2018:1347

Publicerad

den 2 juli 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.