SFS 2010:631 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap / SFS 2010:631 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
100631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:459) om
strukturfondspartnerskap;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2007:459) om

strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.

1 §

Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska struktur-

fondspartnerskap bildas enligt denna lag.

Inom det geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram

för regional konkurrenskraft och sysselsättning och motsvarande regionala
planer för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrens-
kraft och sysselsättning ska ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas.

Strukturfondspartnerskapet ska bland de ansökningar som godkänts av

förvaltande myndighet för det berörda strukturfondsprogrammet yttra sig
över vilka ansökningar som ska prioriteras. Strukturfondspartnerskapets ytt-
rande ska vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handlägg-
ning.

2 §

Om en ansökan om stöd avser ett projekt inom ett regionalt struktur-

fondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning, ska struktur-
fondspartnerskapet samråda med berört samverkansorgan, berört landsting
som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller
länsstyrelse i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala till-
växtarbetet i berörda län.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324.

SFS 2010:631

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.