SFS 2008:1075 Lag om inteckningsbrevsregister

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2008:1075) om inteckningsbrevsregister / SFS 2008:1075 Lag om inteckningsbrevsregister
081075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om inteckningsbrevsregister;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Bolagsverket ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett regis-

ter över sådana företagsinteckningar för vilka det inte finns utfärdat något
skriftligt företagsinteckningsbrev (

inteckningsbrevsregister

).

Av 1 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek följer att registrering

av en företagsinteckning i inteckningsbrevsregistret innebär att ett elektro-
niskt företagsinteckningsbrev utfärdas.

Allmänna bestämmelser om registrering

2 §

För att en företagsinteckning ska få föras in i inteckningsbrevsregistret

fordras att den är införd i företagsinteckningsregistret och att begäran om re-
gistrering framställs enligt 3 eller 4 §.

En uppgift i inteckningsbrevsregistret om en företagsinteckning får före-

nas med en uppgift om vem som har rätt att råda över registreringen (

inteck-

ningsbrevshavare

). Endast den som har fått tillstånd enligt 12 § får registre-

ras som inteckningsbrevshavare. Om registret inte innehåller någon uppgift
om inteckningsbrevshavare, ska den vars egendom har intecknats anses som
inteckningsbrevshavare.

Om en företagsinteckning har varit föremål för beslut om utbyte enligt

4 kap. 14 § lagen (2008:990) om företagshypotek eller motsvarande äldre
bestämmelser, ska bestämmelserna i denna lag om företagsinteckning i stäl-
let gälla de genom utbytet beslutade företagsinteckningsbreven.

Registrering av nya företagsinteckningar

3 §

På begäran av den som ger in en ansökan om företagsinteckning till in-

skrivningsmyndigheten ska Bolagsverket föra in en uppgift om företagsin-
teckningen, om en sådan beviljas, i inteckningsbrevsregistret. Om sökanden
begär det, ska verket samtidigt föra in en uppgift om inteckningsbrevsha-
vare.

1

Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36.

SFS 2008:1075

Utkom från trycket
den 9 december 2008

2*

SFS 2008:1075�1102

background image

2

SFS 2008:1075

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i samband med ansök-

ningar om sådana inteckningsåtgärder som avses i 4 kap. 14�16 §§ lagen
(2008:990) om företagshypotek.

Registrering av tidigare beviljade företagsinteckningar

4 §

På begäran av en innehavare av ett skriftligt företagsinteckningsbrev

ska Bolagsverket föra in en uppgift om den företagsinteckning som svarar
mot företagsinteckningsbrevet i inteckningsbrevsregistret. Om sökanden be-
gär det, ska verket samtidigt föra in en uppgift om inteckningsbrevshavare.

En företagsinteckning får föras in i inteckningsbrevsregistret enligt be-

stämmelserna i första stycket endast om det skriftliga företagsintecknings-
brevet har getts in till Bolagsverket. I samband med införandet i registret ska
företagsinteckningsbrevet förstöras.

I fråga om inteckningar som har beviljats eller sökts enligt de bestämmel-

ser som gällde före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek
gäller bestämmelserna i denna lag om skriftligt företagsinteckningsbrev
även sådana fordringsbevis som avses i 8 § lagen (1984:650) om införande
av lagen (1984:649) om företagshypotek. En sådan handling behöver dock
inte förstöras, om den förses med en påskrift om att den inte längre medför
någon rätt i den intecknade egendomen.

Registrering av inteckningsbrevshavare

5 §

Om inteckningsbrevsregistret inte innehåller någon uppgift om inteck-

ningsbrevshavare, ska Bolagsverket på begäran av den som enligt 2 § andra
stycket ska anses som inteckningsbrevshavare föra in en uppgift om inteck-
ningsbrevshavare i registret.

Avregistrering eller byte av inteckningsbrevshavare

6 §

På begäran av den som är registrerad som inteckningsbrevshavare ska

Bolagsverket ta bort uppgiften om inteckningsbrevshavare från intecknings-
brevsregistret.

Om sökanden begär det, ska Bolagsverket i samband med en åtgärd enligt

första stycket föra in en ny uppgift om inteckningsbrevshavare i registret.

Avregistrering av företagsinteckning m.m.

7 §

På begäran av den som är registrerad som inteckningsbrevshavare eller

som enligt 2 § andra stycket ska anses som inteckningsbrevshavare, ska Bo-
lagsverket utfärda ett skriftligt företagsinteckningsbrev som svarar mot före-
tagsinteckningen. I samband med att det skriftliga företagsinteckningsbrevet
utfärdas ska inteckningen tas bort från inteckningsbrevsregistret.

8 §

Om en företagsinteckning, som är införd i inteckningsbrevsregistret,

dödas eller blir utan verkan, ska Bolagsverket ta bort företagsinteckningen
från registret. Om en inteckning blir utan verkan endast till viss del eller blir
föremål för åtgärd som avses i 4 kap. 14�16 §§ lagen (2008:990) om före-
tagshypotek, ska uppgift om detta föras in i inteckningsbrevsregistret.

background image

3

SFS 2008:1075

Hinder mot avregistrering

9 §

På begäran av den som är registrerad som inteckningsbrevshavare eller

som enligt 2 § andra stycket ska anses som inteckningsbrevshavare, ska Bo-
lagsverket besluta att inteckningen inte får tas bort från inteckningsbrevsre-
gistret enligt 7 §.

Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att inskrivningsmyn-

digheten har avslutat ett ärende enligt 4 kap. 14�17 §§ lagen (2008:990) om
företagshypotek. Om inteckningsbrevshavaren begär det, får Bolagsverket
häva beslutet även dessförinnan.

10 §

På begäran av Kronofogdemyndigheten ska Bolagsverket besluta att

sådana registreringsåtgärder som anges i 5�7 §§ inte får vidtas. Ett sådant
beslut gäller till dess att något annat har förordnats.

Rättelse

11 §

En uppgift i inteckningsbrevsregistret ska rättas, om uppgiften inne-

håller någon uppenbar oriktighet till följd av att Bolagsverket eller någon an-
nan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende el-
ler till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att
yttra sig.

Tillstånd att registreras som inteckningsbrevshavare

12 §

Tillstånd att bli registrerad som inteckningsbrevshavare meddelas av

Bolagsverket.

Vid tillståndsprövningen ska Bolagsverket särskilt beakta
1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska

sakkunskap som fordras för inteckningsbrevsregistrets funktion,

2. att det finns tillfredsställande former för betalning av stämpelskatt, ex-

peditionsavgifter och registreringsavgifter, och

3. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör stäl-

las med hänsyn till inteckningsbrevsregistrets uppbyggnad och funktion.

13 §

Tillstånd som avses i 12 § får återkallas om tillståndshavaren inte

längre uppfyller de krav som anges i 12 § andra stycket.

När ett beslut om återkallelse av tillstånd har vunnit laga kraft, ska Bo-

lagsverket självmant vidta de åtgärder som anges i 7 §, om det inte finns nå-
got hinder mot detta enligt 9 eller 10 §.

Inteckningsbrevshavarens rättigheter och skyldigheter

14 §

Den som är registrerad som inteckningsbrevshavare eller som enligt

2 § andra stycket ska anses som inteckningsbrevshavare har de rättigheter
och skyldigheter som följer med innehavet av ett skriftligt företagsinteck-
ningsbrev.

background image

4

SFS 2008:1075

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

�verklagande

15 §

Bolagsverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Fullmakt

16 §

I ärenden enligt denna lag behöver ombud inte visa upp skriftlig full-

makt annat än om Bolagsverket anser att det behövs.

Bemyndigande m.m.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för registrering enligt denna lag.

18 §

Regeringen meddelar föreskrifter om inteckningsbrevregistrets inne-

håll, närmare ändamål och behandling av uppgifter samt om personuppgifts-
ansvar enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om förandet av registret och om ingivning av ansökningar i regist-
reringsärenden.

Skadestånd

19 §

Tillfogas någon skada genom oriktig eller missvisande uppgift i in-

teckningsbrevsregistret eller i annat fall genom fel i samband med upplägg-
ning eller förande av registret, har han eller hon rätt till ersättning av staten,
om det inte visas att felaktigheten beror på en omständighet utanför Bolags-
verkets kontroll vars följder verket inte skäligen kunde ha undvikit eller
övervunnit.

Ersättning enligt första stycket kan efter skälighet sättas ned eller falla

bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

Om personuppgifter i inteckningsbrevsregistret har behandlats i strid med

denna lag eller andra föreskrifter om registret, är också 48 § personuppgifts-
lagen (1998:204) tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.