SFS 2018:286 Lag om ändring i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2008:1075) om inteckningsbrevsregister / SFS 2018:286 Lag om ändring i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister
SFS2018-286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:1075) om

inteckningsbrevsregister

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister

dels att 11, 18 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

11 § En uppgift i inteckningsbrevsregistret ska rättas, om uppgiften inne-
håller någon uppenbar oriktighet till följd av att Bolagsverket eller någon
annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende
eller till följd av något tekniskt fel. I fråga om personuppgifter gäller detta i
stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning).

Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig innan rättelse sker.

Begränsning av behandling av personuppgifter
11 a §
Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt
artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller
inte i fråga om personuppgifter i inteckningsbrevsregistret.

18 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om inteckningsbrevsregistrets innehåll och närmare ändamål,
behandling av uppgifter och personuppgiftsansvar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om förandet av registret
och om ingivning av ansökningar i registreringsärenden.

19 §2 Den som lider skada genom att en uppgift i inteckningsbrevsregistret
är oriktig eller missvisande eller i något annat fall genom fel i samband med
att registret läggs upp eller förs, har rätt till ersättning av staten, om det inte
visas att felaktigheten beror på en omständighet utanför Bolagsverkets
kontroll vars följder verket inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Ersättning enligt första stycket kan efter vad som är skäligt sättas ned eller

falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2018:286

Publicerad
den

2 maj 2018

background image

2

SFS

2018:286

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.