SFS 2008:568 Lag om Diskrimineringsombudsmannen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen / SFS 2008:568 Lag om Diskrimineringsombudsmannen
080568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Diskrimineringsombudsmannen;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av dis-

krimineringslagen (2008:567).

Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har sam-

band med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjlighe-

ter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.

2 §

Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt med-

verka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättig-
heter.

3 §

Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsom-

råde

� informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter,

företag, enskilda och organisationer,

� följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internatio-

nella organisationer,

� följa forsknings- och utvecklingsarbete,
� hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som

kan motverka diskriminering, och

� ta initiativ till andra lämpliga åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 då lagen (1999:131) om Om-

budsmannen mot etnisk diskriminering och lagen (1994:749) om Handi-
kappombudsmannen ska upphöra att gälla.

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

SFS 2008:568

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

2

SFS 2008:568

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

NYAMKO SABUNI
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.