SFS 1971:1215

711215.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:1215 Lag

Utkom från trycket

den 29 dec. 1971

2846

om ändring i lag en (1966: 454) om företagsinteckning;
given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott att i f råga om lagen (1966: 454) om företagsinteck­

ning förordna,

dels att i 10, 17, 21�23, 26, 29�31, 34 och 35 §§ ordet "inskriv­

ningsdomare" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "inskrivnings­
myndighet" i motsvarande form,

dels att 4 och 16 §§ samt punkt 3 av övergångsbestämmelserna till

lagen skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Företagsinteckning gäller i näringsidkarens lösa egendom, i den
mån denna hör till den intecknade verksamheten och utgöres av

1. inventarier, varor eller andra lösören, dock ej fartyg som kan in-

tecknas för fordran eller luftfartyg eller sådan reservdel till luftfartyg

som kan omfattas av inteckning i luftfartyg,

2. byggnad eller annan anläggning som icke hör till tomträtt,
3. arrenderätt, hyresrätt, rättighet som avses i 7 kap. 3 § jordabalken,

bostadsrätt eller rätt till gruva eller annan gruvegendom, om rättigheten

kan utmätas,

4. nyttjanderätt till inventarier eller andra lösören, om rättigheten

kan utmätas,

5. patent, upphovsrätt eller annan rättighet av immateriell art, om

rättigheten kan utmätas,

6. fordran på vederlag för överlåtelse eller upplåtelse av egendom

av sådant slag, som avses under 1�5, eller på ersättning med anled­

ning av att sådan egendom skadats eller gått förlorad eller tagits i an­

språk genom expropriation eller liknande förfarande,

7. fordran på vederlag för arbete.
�verlåtes verksamheten, gäller inteckningen i överlåtarens fordran

på vederlag, i vad detta avser egendom som vid överlåtelsen omfatta­
des, av inteckningen.

16 § �rende om företagsinteckning upptages av inskrivningsmyndig­

heten för kommun som är säte för länsstyrelsen i det län där verksamhe­

ten bedrives eller, om näringsidkaren är aktiebolag, bolagets styrelse

har sitt säte.

1 Prop. 1971: 179, LU 2 7, rskr 354,

¬

background image

över ärenden om företagsinteckning föres särskild inskrivningsbok.

SFS 1971:1215

3. Bestämmelserna i den nya lagen skola tillämpas på meddelad

eller sökt förlagsinteckning eller inteckning i jordbruksinventarier, om
annat ej framgår av bestämmelse under a)�f) i det följande.

a) �r egendom, i vilken förlagsinteckning eller inteckning i jord­

bruksinventarier gäller, utmätt vid lagens ikraftträdande eller är nä­
ringsidkaren försatt i konkurs på grund av ansökan som gjorts före

ikraftträdandet, skall i stället f�r bestämmelserna i 4, 13 och 14 §§,

15 § andra stycket, 32 § samt 4 nedan äldre lag, gälla beträffande ut­

mätningen eller konkursen.

b) �r vid lagens ikraftträdande fartyg som kan intecknas för fordran

eller luftfartyg eller sådan reservdel till luftfartyg som kan omfattas av
inteckning i luftfartyg föremål för beviljad eller sökt förlagsinteckning,
omfattar inteckningen utan hinder av bestämmelserna i 4 § alltjämt
egendomen eller utestående köpeskilling för denna. Detta gäller dock

icke i konkurs som inträder på grund av ansökan som göres senare än

tio år efter lagens ikraftträdande. Bestämmelsen om förmånsrätt vid ut­
mätning i 13 § skall ej tillämpas på sådan egendom som avses här.

c) Den nya lagen medför icke någon inskränkning i inteckningsha-

vares rätt att erhålla ränta som belöper på tid före lagens ikraftträ­
dande.

d) Bestämmelsen i 12 § skall ej tillämpas, om köpeavhandlingen upp­

rättats innan lagen trädde i kraft.

e) Inteckningsärende som ej avgjorts vid lagens ikraftträdande skall

prövas enligt äldre lag men handläggas enligt den nya lagen.

f) Bestämmelsen i 2 § lagen om förlagsinteckning i vissa oljelager

skall alltjämt tillämpas på förlagsinteckning i oljelager som beviljats eller
sökts före den nya lagens ikraftträdande. Avser sådan inteckning lager

som tillhör annan än aktiebolag, skall ärende angående inteckningen

upptagas av inskrivningsmyndigheten i Stockholms domsaga.

Föreskrift om företagsinteckning i annan författning skall tillämpas

även på förlagsinteckning eller inteckning i jordbruksinventarier, om

annat ej föreskrives.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Vid tillämpning av 4 § första stycket 2 skall vattenfallsrätt anses lik­

ställd med tomträtt.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

2847

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.