SFS 1966:454

660454.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

IQOS

1966

Nr 454

Nr 454

Lag

om fdretagsinteckning;

⬢\

guen Stockholms sloli (Fen 20 ]uh 19G6

^

V 1 GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, S\eriges, Götes

Vendes Konung, göra ^eterligt att Vi, med nksdageaS fn^

golt forordna som foljei

Allmänna bestämmelser

1 §

Eftei raedgnande a^ närmgsidKare må inteckning till säkerhet for fotjj-

ran meddelas i lians närmgs\erksamliet Sådan mlecknmg kallas företags

inteckning

2 §

Företagsmteckning må meddelas endast om näringsidkaren är boJdö'

rmgssk3ldig ellei dm er jordbruk eller skogsbruk

Forelagsmtecknmg meddelas i all den narings%erksamhet eller i uén

^erksamhet av viss art som näringsidkaren Md varje tid utövar monj c!I

län eller mom en cliei flera komrauner i länet Ar näringsidkaren akte­

bolag, må inteckning meddelas även i bolagets verksamhet mom riket

mom flera lan Begränsning till annan art av verksamhet än jordbruk eHet

skogsbruk må ske endast om bolcfönngsskyldigbet följer med utövaudd

av verksamheten Inteckning i verksamhet foi alstrande av elektrisk energi

genom vattenkraft må begränsas till veiksamheten på en eller tlera fas­

tigheter och inteckning i giuvdrift till den vcrksamtiet som hänför sig tiD

ett eller flera utmål eller konccssionsoinråden

Verksamhet, som två ellei flera näringsidkare ut ova gemensamt, må^in-

tecknas endast som en enhet föi sig Avlider närmgsidkaie träder döds­

boet 1 hans ställe som näringsidkare

Vid tillämpningen nv första sticket anses Stockholms stad och Stod

holms lan som ett Un

4 §

.to

Föietagsmtcckning galler i näimgsidkarens losa egendom, i den

denna hör till den mteeknade verksamheten och utgores av^

-

1 inventarier, varor ellei andra losoren, dock ej fartyg som kan

nas för fordran eller hiftfarlvg cllei sådan lescrvdel till luftfartyg so

kan omfattas av inteckning i luttfaitjg.

,,

2 bvggnad el ter anläggning som icke Iim till tomträtt eller valtenfiu^

ratt,

.

d arrenderatt, hvresiätt, rättighet som avses i 1 kap 7 §

nRr

juni 1907 (nr 36 s 1) om nyttjanderätt till fast egendom, bostadsrätt ^

ratt till gruva eller annan gi LIV egendom, om lättigheten kan utmata

» Prop 1960 23 L'U 2S Rsl r llG

¬

background image

1966 ⬢ NT 454

1009

4 nvltjanderätt till inventarier eller andra lösören, om rättigheten han

upphovsrätt eller annan rättighet av immateriell art, om rät-

H«heteii kan utmätas,

'ö fordran pä vederlag för överlåtelse eller upplåtelse av egendom av

sädanl slag, som avses under 1�5, eller pä ersättning med anledning av

att sådan egendom skadats eller gått förlorad eller tagits i anspråk genom

expropriation eller liknande förfarande,

7, fordran på vederlag för arbete.

överlätes verksamheten, gäller inteckningen i överlåtarens fordran på

vederlag, i vad detta avser egendom som vid �verlåtelsen omfattades av
inteckningen.

5 §.

Förelagsinteckning må icke meddelas så, att den till omfattningen avvi­

ker från annan inteckning som är meddelad eller sökt i samma närings­

verksamhet.

6 §.

Till s äkerhet för samma fordran må inteckning icke meddelas i en nä-

rinfisidkares verksamhet och verksamhet som utövas av annan,

O

7 §.

Förelagsinteckning må meddelas endast för visst kapitalbelopp i svenskt

invnt jämte ränta.

8 §.

Medgivande till inteckning skall tecknas pä den handling som utgör

grund för fordrmgen. Medgivandet skall vara styrkt av två vittnen och

ianeliålla uppgift om verksamhet som inteckningen skall omfatta.

9 §.

Tvist om giltigheten av intecknad fordran må prövas utan hinder av

inteckning.

Inteckning må ej anses ogiltig på grund av att bokföringsskyldighet,

som avses i 2 § eller 3 g första stycket, icke förelåg när inteckningen

meddelades eller näringsidkaren då icke drev jordbruk eller skogsbruk.

Företagsintecknings verkan vid överiålelsej utmätning eller konkurs

^ Over latcs verksamhet som omfattas av företagsinteckning och ingår i

överlåtelsen egendom, i vilken inteckningen gäller, svarar egendomen i

jcrvarvarens hand för inteckningen. Om förvärvaren överlåter eller upp-

ricr sådan egendom eller om denna skadas eller går förlorad eller tages

^ anspråk genom expropriation eller liknande förfarande, gäller inteek-

mngen i hans fordran på vederlag eller ersättning. Inteckningen ger företräde

§h-

framför företagsinteckning som grundas på förvärvarens med-

.^^intcckningshavaren förlorar sin rätt enligt första stycket, om han ej

ett ar efter del verksamheten frånträddes väcker talan mot förvär-

1'etalning nr egendomen och anmäler detta till inskrivningsdoma-

"^leckningshavaren från sin rätt mot förvärvaren, är han

'"^1 åéf

''^"icckna detta på inieckningshandlingen, om förvärvaren ford-

som sägs om förvärvaren gäller, om han avlider, hans dödsbo.

¬

background image

1010

196G . Nr 454

11 §

i

Bestämmelserna j 10 § aga mols\arande tillämpmng, när mteck

Sxamhet jämte egendom, i vilken inteckningen galler, ö\ergår tuf

genom skifte a\ handclskolags tillgångar eller bodelning

annan

ning än näringsidkarens dod

s

12 §

Har egendom som bor till nänngsicrksamliet sålts under villko'

den får k\aiblna hos säljaren, ai försäljningen, även om avhandling

om behandlats enligt förordningen den 20 no\ember 1845 (nr 50 s 1) j

seende på handel om lösoren, som köparen låter i Säljarens vård k

bina, utan verkan mot innehavare av annan företagsintecknmg i

simlieten an sådan som sökts mera an trettio dagar efter det att avhau

lingen företeddes inför ratten

13 g

Den som hai företagsinleckning till säkerhet föi sin fordran äger

utmätning eller i konkurs rätt till betalning för fordringen ur egendoiff*^

1 vnlken inteckningen galler, i mån av tillgång och efter det företräde mep''

Hn rattsagarc som galler enligt lag Betalningsrätten avser dock

ränta för längre tid än två år fore den dag då utmätningen skedde efc

konlvursansokiiingen gjordes

*

Inteckning gäller ej i utmätt egendom, om utmätningen skett fore

dag då mtccknmgen sokes eller samma dag

ä

Inteckmngshavarens rätt till betalning ur egendomen gäller, äien oif'

hans fordran preskriberats eller han underlåtit att anmäla fordringen efter

kallelse å okanda borgenärer

"

14 §

Om egendom i vilken företagsintecknmg galler, saljes på grund av a k

mätning eller i konkiiis och betalning utfaller på kapitalbeloppet av in -

tecknad fordran ar inteckningen utan verkan till motsvarande belopp

Ratt till omedelbar betalning i vissa faU

15 ^

Inteckningshav are äger erhålla betalning for intecknad fordran, fastan

denna ej forfallit, om

verksamheten eller väsentlig del därav överlåhes eller upphör eller oier

går till annan genom skifte av liandelsholags tillgångar eller bodcliimg fl"*'

annan anledning an näringsidkarens död eller, när mtcckningcn är begran

sad till verksamhet inom vasst område, flyttas från detta eller

egendomen till foljd av vanvård eller naturhändelse eller av annan or­

sak försämras eller minskas så att säkerhetens varde väsentligt nedgår

Vid exckutiv^ försäljning av egendom, i vilken företagsintecknmg gäilei^"

agei intecknmgsliavaren ratt till betalning ur egendomen, aien oni den

mtecknade foidrmgen ej är foifallen till betalning

Ansökan om foretagsintcekniug ni. m.

16 §

'⬢"smtockning upptages av mskiivningsdomareii för

som ar sate för lansstjTclsen i det lan där verksamheten bcdrnes eiieu

om näringsidkaren är aktiebolag, bolagels stjrelse har sitt sate

0\er ärenden om foretagsinteckmng föres särskild msktnnings

gsbok

Cl

¬

background image

1966 ⬢ Nr 451

1011

17 §.

'

Vir inlcckning sokes, skall fordriiigshandlingen inges till inskrivnings-

''^l"ärcnfiel skall inges intyg av kronofogdemyndighet att den som med-

inteckningen driver näringsverksamhet som avses i intecknlngsmed-

nivaadet. Intyg fordras dock icke om förhållande som är rkänt för in­

skrivningsdomaren.

Utredning huruvida näringsidkaren är bokföringsskyldig skall vid be­

hov förebringas i ärendet.

Ar nävingsidkareii skyldig att ha registrerad firma for verksamheten,

skall bevis företes om registrering av firman. Registreringsbevis for ak­

tiebolag skall innehålla uppgift om ändringar i fråga om bolagets firma el­

ler stvrelsens säte. �r näringsidkaren fysisk person eller dödsbo, skall styrkt

uppgift l ämnas om födelsetid och födelsenummer.

18'§.

'

Inteckningsansökan skall omedelbart avslås, om

1. ansökningen strider mot bestämmelse i 2�7 §§,

2. bestämmelserna i 8 § och 17 § första stycket ej iakttagits, eller

3. den som medgivit inteckningen eller, om medgivandet lämnats av

tvä eller flera, någon av dem är i konkurs eller försättes i konkurs den

dag då inteckningen sokes.

Skall ansökan ej avslås omedelbart, må ärendet uppskjutas thl. viss se­

nare inskrivningsdag för utredning. Sökanden må därvid föreläggas att

fullgöra de åtgärder som fordras för att ärendet skall kunna avgöras. Full­

gör sökanden icke vad som förelagts honom, må ansökningen förklaras

(orfalkn. Erinran om detta skall lämnas i föreläggandet.

Inlcckning som meddelats i strid mot bestämmelsen i första stycket 3 är

utan ve rkan.

Företräde mellan företagsinteckningar och särskilda åtgärder

beträffande sådan inteckning

19 §.

Omfattas samma verksamhet av flera företagsinteckningar, ger den in­

teckning företräde till betalning som sökts först. Intecloiingar som sökts

samma dag ge lika rätt, om annat icke följer av andra stycket.

Inteckning, vilken sokes samma dag som annan inteckning, skall för­

klaras gälla efter den andra, om sökanden begär det. Inteckning som för­

klaras galla efter annan gäller efter inteckning med lika förmånsrätt eller

n^ed bä ttre förmånsrätt än den andra inteckningen, även om detta ej an-

S^s i beslutet.

SM-

-

oa Jange företags inteckning gäller må den intecknade fordringshandling-

p > om den kommit i näringsidkarens hand, utges på nytt med oförändrad

'"leckningsrätt.

-

&

i'

21 §.

fle^"

in tecknade fordrmgshandlingar må utbytas mot en eller

iuslT

^^^dringshandlingar. För utbyte skola alla handlingarna inges till

He nya handlingarna skola upptaga näringsidkarens

niedgivande till inteckning, styrkt av två vittnen.

j',hg^-^^^^®cknade fordrmgshandlingar må ej utbytas, om de icke aga

ratt eller gälla med förmånsrätt omedelbart efter varandra.

¬

background image

1012

1�66 ⬢

454

S'ittas

utbjtc flera fordnngshandlingar

stället för en eller

iiiiöum«

^>.omL gitlier beStäniT^ 1

sen i 19 § andra sljcbet andra punkten

u

K?

⬢ � Avx

viL6r

skall på beglnn a^ sökanden bestämmas i \ilken ordmng de nya u

hngarna skola medföra förmänsratt Om sådant beslut galler ' -

22 §

Förelagsintecknmg må nedsättas efter annan sådan inteckning För öe,i

sättning skall fordrmgshandlingcn inges till inskrnningsdoinaren OmU

slut angående nedsättning galler bestämmelsen i 19 § andra stycket ané

pmiktcn

'

^

23 §.

röretagsmteckning må dödas helt eller for Msst belopp eller såvilt

Mss \crksamhet For sådan åtgärd skall fordringshan dlingen inges t ill

inskruningsdomaren. Död ning såvitt avser \iss verksamhet må ei sU

utan näringsidkarens medgivande och cj heller pä sådant sätt att inteet

ningsfoililllandena komma att slnda mot bestämmelse i 3 eller 5 §

24 §

I inskrivningsboken skall på begaran av den som uppvisar inlecknail

foidrmgshandlmg antecknas vem som innehar handlingen

Anmäler den, som senast antecknats som innehavare av mtecknad foid

ringshandhng, skriftligen att innehavet upphört, skall förhållandel an

märkas i inskrivningsboken

Handläggning av inlcckningsårcndcn iti. m.

25 §

�rende om foretagsinlecknuig upplages på inskrivningsdag

Ansökan som inkommit mellan två inskrivningsdagar anses gjord d«ii

senare inskrivningsdagen

20 §

Hos inskriv ningsclomai en föies särskild dagbok över intecknings nen

den

27

Handlingar i inteckningsarenden sammanfoias i aktei

Har sökanden eller annan lämnat uppgift eller förklaring a\ betidel»'

for ärendets prövning eller har saiskild"utredning verkställts i nendfl

skall detta antecknas i akten.

28 §

UifallLS ansökan, skall inskrivning ske i inskrivningsboken i enligh^

därmed Om ansökningen ej bifallcs, skall i boken inskrivas, att ansoi|

ningen av slagits, ärendet uppskjntits eller ansökningen förklarats fodö

len, medan skälen för beslutet skola antecknas i akten

.

Om beslut skall besked meddelas genom bevis som tecknas

b''

iingshandlmgen Har ansökningen ej bifallits, skall sökanden eller tiB"

ombud genast iindciatlas om beslutet och skälen for detta i iekonuneJi'^'

lat brev

29 §

Anmalan enligt 10 § andra stjcket skall antecknas i inskrivning'^b^^®

Inkommer till inskrivningsdomaren handling an gående

Köpeskilling efter försäljning som avses i 14 §, skall fördelningen ante

nas 1 ins krivnmgshoken

¬

background image

1966 . Nr 454

1013

. 30 §.

.

Slyrkes inför inskrivningsdomaren att .företagsinleckning är helt eller

till na'^on del ogiltig enligt dom eller beslut som äger laga kraft eller utan

verkan pä grund av -förhållande som avses i 18 § tredje stycket, skall

delta antecknas i inskrivningsboken,

31 §.

' Avser in leclcningsärende verksamhet, som utövas av aktiebolag, och har

beslut rörande inteckning i verksamheten tidigare meddelats av inskriv­

ningsdomare för annat län än det där bolagets styrelse nu har sitt säte,

må^ärendet ej avgöras, förrän bolagets upplägg i inskrivningsboken och

den akt, som avser den tidigare åtgärden, kommit. inskrhuiingsdomaren
till handa.

Verkan av ändring i kommunal indelning ni. m.

32 §.

�r meddelad eller sökt företagsinteckning begränsad till verksamhet

inom ett eller flera län eller en eller flera kommuner och sammanföres

sådant län med annat län eller del därav eller sådan kommun med annan

kommun eller del därav, skall inteckningen avse även verksamhet som

där utövas av näringsidkaren, om denna verksamhet icke omfattas av

förctagsinteckning.

Bcs^'ar

33 §.

'

Talan mot hcsint i inteckningsärende föres i hovrätten.

34

,

T inskrivningsboken skall anteckning göras om besvär som anförts och

om bcsltil som på grund av besvären meddelats av inskrivnnigsdomarcn

eller av högre rätt.

' 35 §.

Skall inteckningsärende enligt beslut av högre rätt upptagas till ny

handläggning av inskriviningsdo]naren, åligger det denne att upptaga

ärendet på första inskrivningsdagen efter det att, beslutet kommit ho­

nom till handa.

Tilf ämpningsföres krifter

v-

Aarniare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av

konimgen.

f- Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967. Genom lagen upphävas

med de undantag som följa av nedanstående bestämmelser

mrovdningen den 13 april 1883 (nr 16 s. 1) angående förlagsinteckning,

lagen de n 21 februari 1958 (nr 54) om förlagsinteekning i vissa oljelager,

mgen den 3 juni 1932 (nr 171) om inteckning i jordbruksirLventarier,

den 20 juni 1924 (nr 298) om viss panträtt i spannmål,

den 30 juni 1942 (nr 505) om viss panträtt i spunadslin ocli hampa.

Föreskrift i annan författning om förlagsinteckning eller inteckning

⬢^3{-^Wö00.SocnsA- f�rfaUningssumlino

d.53--45S

¬

background image

101 1

1966

Nr 454

1 joulbriiksin\entarjer gäller ä%cn i frågji om foretagsmtecltnmg, om

nal ej föreskrnes eller frnmgar a\ omständighetcraa

'

^

^ Uestämmclserna i den nya lagen skola tillampas på meddelad ell

sökt f�rlögsmteckning eller mleckning i jordbruksm^entaner, om aoo-I

cj framgår a^ bestämmelse iinder a)�f) i det följande

a) Ar egendom, i Mlken förlagsmleckning eller inteckning i jordbruk

m^ent^^ler gäller, utmätt \id lagens ikraftträdande eller är näringsidkaren

försatt 1 konkuis på grund a\ ansökan som gjorts fore ikraftträdandet

skall 1 stället for bestämmelserna i 4, 13 och 14 §§, 15 § andra stjckel'

32 § samt 4 nedan äldie lag galla beträffande utmätningen, eller kon'

kursen

b) Ar T,id lagens ikiaflträdande fartjg som kan intecknas för fordran

eller luftfart)g cllei sådan resen.del till luftfartyg som kan omfattas a\

inteckning i luftfart)g foremål for be\iljad eller sökt förlagsmtecknm"

omfattar inteckningen utan hinder a\ bestämmelserna i 4 § alltjämt e^en

uomen eller utestående köpeskilling för denna Detta gäller dock icke i

konkurs som intrader på grund av ansökan som gores senare äu tio å r

efter lagens ikraftträdande Bestämmelsen Om förmånsrätt vid utmätnmg

1 13 § skall ej lillämpas på sådan egendom som a\ses har

c) Den n)a lagen medför icke någon inskränkning i inteckmngshaiarex

rätt att erhålla ranta som belöper på tid före lagens ikraftträdande

d) Bestämmelsen i 12 § skall ej tillämpas, om köpea\ handlingen upp

rattats mnan lagen trädde i kraft

e) Inteckningsärende som ej a\gjorts -vid lagens ikraftträdande skall

piö-\as enligt äldre lag men handläggas enhgt den nya lagen

f) Bestämmelsen i 2 § lagen om forlagsintecknmg i vissa oljelager

skall alltjämt tillampas på förlagsmteckning i oljelager som beviljats eller

sökts fore den nja lagens ikraftträdande Avser sådan inteckning lager som

tillhör annan an aktiebolag, skall ärende angående inteckningen även efter

den n)a lagens ikraftträdande upptagas av inskrivningsdomaren i Stock

holni

Foreskrift om företagsmtecknmg i annan författning skall tillampas aiea

pa förlagsmteckning eller inteckning i jordbrnksinventarier, om annat ej

foiesknves

4 Meddelad eller sokt inteckning i jordbruksmvcntaiiei, som äro ay

sedda for jordbruk på viss fastighet, skall omfatta allt jordbruk somna

nngsidkaren drivei mom den kommun dar fastigheten ar belägen Detta

galler dock ej om joidbruksmventaner, som äro avsedda for näringsm

k irens jordbruk på annan fastighet inom kommunen, hesväias av annan

meddelad eller sokt mleckning

5 Lagen om viss panträtt i spannmål eller lagen om viss panträtt i spa

nadslm och hampa skall alltjamt tillämpas på pantratl som uppkomini

foie den n)a lagens ikraftträdande

Det alla som vederbör hava sig horsamligen att eflerrätta Till )ttcrinera

Msso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl sii;i

be]<;räfla låtit.

Stockholms slott den 29 jnli l�GG

GUSTAF ADOLF

(L S)

(Justitiedepartementet)

HEEWAV K LIV�

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.