SFS 2018:285 Lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2008:990) om företagshypotek / SFS 2018:285 Lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek
SFS2018-285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:990) om
företagshypotek

dels att 4 kap. 1 och 21 §§ och 5 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 22 a §, och närmast före

4 kap. 22 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.
1 §
För inskrivning enligt denna lag ska det föras ett register med hjälp av
automatiserad behandling, benämnt företagsinteckningsregistret. Detta ska
ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om registrets innehåll och närmare ändamål, behandling av uppgifter
och personuppgiftsansvar.

Regeringen får meddela föreskrifter om expeditionsavgifter för bevis om

inskrivningsåtgärd.

21 § En uppgift som har förts in i företagsinteckningsregistret ska rättas,
om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av inskrivnings-
myndighetens eller någon annans skrivfel eller liknande förbiseende eller till
följd av något tekniskt fel. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället
för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning).

Det inbördes företrädet mellan inteckningar som berörs av en rättelse ska

bestämmas efter vad som är skäligt, om rättelsen kan skada den vars egen-
dom har intecknats eller någon innehavare av företagsinteckningsbrev.

Innan rättelse sker ska inskrivningsmyndigheten ge den som berörs av

åtgärden, om han eller hon är känd, tillfälle att yttra sig. �ven den myndighet
som avses i 5 kap. 3 § ska ges tillfälle att yttra sig. Något yttrande behöver
dock inte inhämtas, om det är uppenbart obehövligt.

En anteckning om ärendet ska göras i registret, om inte beslut meddelas

samma dag som ärendet har tagits upp.

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

SFS

2018:285

Publicerad
den

2 maj 2018

background image

2

SFS

2018:285

Begränsning av behandling av personuppgifter
22 a §
Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt
artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller
inte i fråga om personuppgifter i företagsinteckningsregistret.

5 kap.
1 §
2 Om någon lider skada till följd av ett tekniskt fel i företagsinteck-
ningsregistret eller i någon anordning som hos inskrivningsmyndigheten
eller någon annan statlig myndighet är ansluten till registret, har han eller
hon rätt till ersättning av staten.

Ersättningen ska efter vad som är skäligt sättas ned eller helt falla bort,

om den skadelidande har medverkat till förlusten genom eget vållande.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.