SFS 2018:832 Lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2008:990) om företagshypotek / SFS 2018:832 Lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek
SFS2018-832.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3, 12 och 17 §§ lagen

(2008:990) om företagshypotek ska ha följande lydelse.

4 kap.
3 §
2 Vid handläggningen hos inskrivningsmyndigheten av inskrivnings-

ärenden tillämpas inte 22 § andra stycket och 37�39 §§ förvaltningslagen

(2017:900). I 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid

inskrivningsmyndigheter finns bestämmelser om att inskrivningsmyndig-

heten ska ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Ansökningar och anmälningar i inskrivningsärenden ska vara skriftliga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ingivning av ansök-

ningar och anmälningar i inskrivningsärenden.

12 §3 Om det inte finns något som hindrar det, ska företagsinteckning

beviljas och företagsinteckningsbrev utfärdas på grund av inteckningen.

Om ett elektroniskt företagsinteckningsbrev utfärdas i stället för ett

tidigare utfärdat skriftligt företagsinteckningsbrev, förlorar det skriftliga

företagsinteckningsbrevet sin giltighet. Utfärdas ett skriftligt företagsinteck-

ningsbrev i stället för ett tidigare utfärdat elektroniskt företagsintecknings-

brev, förlorar det elektroniska företagsinteckningsbrevet sin giltighet.

I lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling finns bestäm-

melser om utfärdande av nytt inteckningsbrev i stället för inteckningsbrev

som har dödats.

17 § På ansökan av den vars egendom intecknats och efter medgivande av

företagsinteckningsbrevets innehavare får en företagsinteckning dödas

(dödning).

I lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling finns bestäm-

melser om dödning av inteckning när inteckningsbrevet har förkommit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2008:1079.

3

Senaste lydelse 2008:1079.

SFS 2018:832

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:832

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.