SFS 2012:225 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2012:225 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
120225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 § lagen (2009:47) om

vissa kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

2

Kommunala aktiebolag får ingå avtal med regionala kollektivtrafik-

myndigheter om att utföra lokal och regional linjetrafik med buss samt
motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn.

Med regional kollektivtrafikmyndighet avses detsamma som i lagen

(2010:1065) om kollektivtrafik. Begreppet linjetrafik har samma innebörd
som i 1 kap. 5 § 1 yrkestrafiklagen (2012:210).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 2010:1070.

SFS 2012:225

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.