SFS 2012:389 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2012:389 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
120389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 6 kap. 4�7 §§, samt

närmast före 6 kap. 4 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 6 kap. 3 § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ⬝Arbetsgivarfrågor⬝.

6 kap.

Upphandling

4 §

En nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunalförbund får

efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköps-
centralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller
under förutsättning att inköpscentralen har anlitats av nämnden för att med-
verka vid upphandlingen i egenskap av ombud enligt

1. 4 kap. 22 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, eller
2. 4 kap. 4 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,

energi, transporter och posttjänster.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.

34 § kommunallagen (1991:900).

5 §

Föreskrifterna i 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) om uppdrag att

besluta på nämndens vägnar tillämpas på ärenden enligt 4 § första stycket.

6 §

Beslut som anställda i en inköpscentral fattar på en nämnds vägnar ska

anmälas till den som har lämnat uppdraget.

7 §

Föreskrifterna i 6 kap. 24�27 §§ kommunallagen (1991:900) om jäv

tillämpas på anställda i inköpscentraler som fattar beslut på en nämnds
vägnar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

1 Prop. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42, rskr. 2011/12:210.

SFS 2012:389

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

background image

2

SFS 2012:389

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.