SFS 2012:417 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2012:417 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
120417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter

dels att 1 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 7 § samt närmast

före 3 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller

dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller
inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

� 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
� 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
� 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
� 4 kap. 1 § om turism, och
� 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av statlig väg och

järnväg krävs dock särskilda skäl för undantag från kravet på anknytning.

3 §

Trots bestämmelserna i 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen

(1991:900) ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vid tillämp-
ning av följande bestämmelser i denna lag:

� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 3 kap. 6 § om lokaler,
� 3 kap. 7 § om samhällsorientering, och
� 5 kap. 1 och 2 §§ om tjänsteexport.

1 Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr 2011/12:233.

2 Senaste lydelse 2010:428.

SFS 2012:417

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

2

SFS 2012:417

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

3 kap.

Samhällsorientering

7 §

En kommun får ingå avtal med en annan kommun om att uppgifter

som kommunen har enligt 5 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare ska utföras av den andra kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.