SFS 2013:313 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2013:313 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
130313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter

dels att 6 kap. 5�7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 4 a §, av följande ly-

delse.

6 kap.

4 a §

En nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunalförbund

får efter överenskommelse med den myndighet som avses i 1 § andra stycket
2 lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering uppdra åt myndigheten att besluta på nämndens vägnar i ärenden
enligt den lagen.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.

34 § kommunallagen (1991:900).

5 §

2

Föreskrifterna i 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) om uppdrag att

besluta på nämndens vägnar tillämpas på ärenden enligt 4 § första stycket och
4 a § första stycket.

6 §

3

Beslut som anställda i en inköpscentral fattar på en nämnds vägnar ska

anmälas till den som har lämnat uppdraget. Detsamma ska gälla beslut som
den myndighet som avses i 4 a § fattar på en nämnds vägnar.

7 §

4

Föreskrifterna i 6 kap. 24�27 §§ kommunallagen (1991:900) om jäv

tillämpas på anställda i inköpscentraler som fattar beslut på en nämnds väg-
nar. Detsamma ska gälla den som hos den myndighet som har fått ett uppdrag
enligt 4 a § fattar beslut på en nämnds vägnar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

1 Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212.

2 Senaste lydelse 2012:389.

3 Senaste lydelse 2012:389.

4 Senaste lydelse 2012:389.

SFS 2013:313

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

2

SFS 2013:313

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.