SFS 2007:479 Lag om ändring i lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2007:479 Lag om ändring i lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet
SFS 2007:479

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:406) om kommunalt stöd
till boendet;

utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1993:406) om kom-

munalt stöd till boendet

dels

att nuvarande bestämmelse skall betecknas 1 §,

dels

att den nya 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

1 §

En kommun får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att

minska deras kostnader för att anskaffa eller inneha en permanentbostad.

En kommun får också ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av bostads-

lägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll skall få en permanentbostad
med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning, om det enskilda hus-
hållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.

2 §

Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt

socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:61, bet. 2006/07:CU27, rskr. 2006/07:188.

SFS 2007:479

Utkom från trycket
den 18 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.