SFS 2009:47 Lag om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2009:47 Lag om vissa kommunala befogenheter
090047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om vissa kommunala befogenheter;

utfärdad den 5 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och landsting
ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen
(1991:900).

Undantag från kravet på kommunal anknytning

2 § Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller
dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller
inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

� 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
� 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 4 kap. 1 § om turism, och
� 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av statlig väg och

järnväg krävs dock särskilda skäl för undantag från kravet på anknytning.

Krav på affärsmässighet

3 § Trots bestämmelserna i 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen
(1991:900) ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vid tillämp-
ning av följande bestämmelser i denna lag:

� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 3 kap. 6 § om lokaler, och
� 5 kap. 1 och 2 §§ om tjänsteexport.

1 Prop. 2008/09:21, bet. 2008/09:KU5, rskr. 2008/09:157.

SFS 2009:47
Utkom från trycket
den 17 februari 2009

background image

2

SFS 2009:47

Skyldigheter enligt socialtjänstlagen

4 § Det som anges i 2 kap. 6�8 §§ inskränker inte de skyldigheter som
kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket social-

tjänstlagen ska ha hand om verksamhet enligt 2 kap. 7 och 8 §§.

2 kap. Rätt att lämna olika former av bidrag, bistånd och stöd

Bidrag till byggande av statlig väg och järnväg

1 § Kommuner och landsting får lämna bidrag till byggande av väg och
järnväg som staten ansvarar för.

Bidrag till högskoleverksamhet

2 § Kommuner och landsting får lämna bidrag till utbildning och forskning
som bedrivs vid statliga universitet och högskolor eller av en enskild utbild-
ningsanordnare med tillstånd att utfärda vissa examina.

Medfinansiering av projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och
program

3 § Kommuner och landsting får medfinansiera projekt inom ramen för
EG:s strukturfonder och program.

Rätt att bistå utländska studerande

4 § Kommuner och landsting får bistå utländska studerande som med stöd
av svenskt utvecklingsbistånd vistas i kommunen eller landstinget för studier
eller annan utbildning. Bistånd får ges genom åtgärder som syftar till att un-
derlätta vistelsen samt till att främja välfärden och trivseln för den stude-
rande.

Stöd till ungdomsorganisationer

5 § Kommuner och landsting får lämna ekonomiskt stöd till ungdoms-
organisationer. Ett sådant stöd får också omfatta politisk verksamhet.

Stöd till boende

6 § Kommuner får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att
minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad.

Kommuner får också ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av en bo-

stadslägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll ska få en permanentbostad
med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning, om det enskilda hus-
hållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.

background image

3

SFS 2009:47

Servicetjänster åt äldre

7 § Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhanda-
hålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år.

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador,

olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.

8 § För servicetjänster åt äldre personer får kommuner ta ut skäliga avgif-
ter enligt grunder som kommunerna bestämmer. Avgifterna får dock inte
överstiga kommunernas självkostnader.

Stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram

9 § Kommuner som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala investerings-
program som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället eller för klimatin-
vesteringsåtgärder, får använda bidraget för att ge ekonomiskt och annat stöd
till enskilda i enlighet med de föreskrifter som gäller för bidraget.

3 kap. Rätt att bedriva vissa typer av näringsverksamhet

Sysselsättning för personer med funktionshinder

1 § Kommuner får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med
funktionshinder anställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommu-
nen kan få lämpliga anställningar på annat sätt samt under förutsättning att

1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för syssel-

sättning av personer med funktionshinder, och

2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen

eller, efter Arbetsförmedlingens medgivande, av den eller de nämnder som
avses i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453).

Sjuktransporter

2 § Kommuner får ingå avtal med landsting om att utföra sådana transpor-
ter som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Kommuner får
även ingå avtal med landsting om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på
sådana transporter.

Kollektivtrafik

3 § Kommunala aktiebolag får ingå avtal med trafikhuvudmän om att utfö-
ra lokal och regional linjetrafik med buss samt motsvarande trafik med tåg,
tunnelbana eller spårvagn.

Med trafikhuvudman avses detsamma som i lagen (1997:734) om ansvar

för viss kollektiv persontrafik. Begreppet linjetrafik har samma innebörd
som i 1 kap. 3 § 1 yrkestrafiklagen (1998:490).

Bedömning av affärsmässighet

4 § Som underlag för en bedömning av uppdragsersättningens affärs-
mässighet enligt 1 kap. 3 § ska bolaget upprätta en ekonomisk anbudskalkyl

background image

4

SFS 2009:47

och fortlöpande göra en uppföljning av kalkylen. Kalkylen och uppföljning-
en ska innehålla samtliga relevanta direkta och indirekta kostnader samt
intäkter. Avvikelser mellan kalkylen och uppföljningen ska redovisas och
förklaras för bolagets styrelse.

Särredovisning

5 § I aktiebolagets årsredovisning ska intäkterna, kostnaderna och resulta-
tet av den uppdragsverksamhet som avses i 3 § redovisas särskilt.

Av denna särredovisning ska det framgå
1. omsättning och resultat efter finansnetto för uppdragsverksamheten,
2. borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser som kommuner el-

ler landsting har ingått för bolaget och för uppdragsverksamheten samt kost-
naderna för förbindelserna,

3. kapital som kommuner eller landsting tillskjutit uppdragsverksamheten,

och

4. kapital som sysselsätts i uppdragsverksamheten.
För aktiebolagets årsredovisning i övrigt gäller det som är föreskrivet i

årsredovisningslagen (1995:1554).

Lokaler

6 § Kommuner får tillgodose små företags behov av lokaler i kommunen
under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i all-
mänhet.

Om det finns särskilda skäl, får kommuner tillgodose enskilda företags be-

hov av lokaler i kommunen.

4 kap. Turism

�&tgärder för uppförande och drift av turistanläggningar

1 § Kommuner får vidta åtgärder för uppförande och drift av turistanlägg-
ningar i den utsträckning det behövs för att främja turistväsendet inom kom-
munen.

5 kap. Tjänsteexport och internationellt bistånd

Tjänsteexport

Tjänster

1 § Kommuner och landsting får tillhandahålla sådan kunskap och erfaren-
het som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tjänst) för export
(tjänsteexport).

Varor

2 § Som ett led i en tjänsteexport får kommuner och landsting i begränsad
omfattning exportera varor som utgör ett nödvändigt komplement till eller
har ett naturligt samband med den tillhandahållna kommunala tjänsten.

background image

5

SFS 2009:47

Villkor

3 § De produktrisker, kommersiella risker, politiska risker, finansiella ris-
ker och valutarisker som tjänsteexporten kan innebära ska beaktas i varje ex-
portaffär och begränsas genom att säkerhet ställs eller genom separata garan-
tier eller försäkringar.

Internationellt bistånd

Formerna för biståndet

4 § Kommuner och landsting får lämna bistånd i form av utrustning, råd-
givning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt bi-
stånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomfö-
ra utbildning och rådgivning.

5 § Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av
kommuner och landsting i form av utrustning som kommunerna och lands-
tingen inte längre behöver för sin verksamhet.

Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan utrustning

än som avses i första stycket, rådgivning, utbildning eller på annat sätt läm-
nas till ett land som inte får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekono-
miskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.

6 § Kommuner och landsting som lämnar bistånd i form av utrustning får i
skälig omfattning använda medel för att transportera och ställa i ordning ut-
rustningen så att den kan tas i bruk.

7 § Bistånd enligt bestämmelserna i 4�6 §§ får också lämnas till en inter-
nationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller
framtida nödsituation eller i en annan svår situation som är en följd av en
nödsituation.

Villkor

8 § Kommuner och landsting ska förvissa sig om att bistånd som lämnas
kommer till avsedd användning. Detta gäller dock inte om biståndet avser
utrustning som kommunerna och landstingen inte längre behöver för sin
verksamhet.

9 § Kommuner och landsting som lämnar bistånd till ett land som får
svenskt statligt bistånd ska anmäla åtgärden och omfattningen på biståndet
till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan ska
dock inte göras om biståndet avser utrustning som kommunen eller lands-
tinget inte längre behöver för sin verksamhet.

background image

6

SFS 2009:47

6 kap. �vriga befogenhetsutvidgande bestämmelser

Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

1 § Om det i kommuner eller landsting ska tas ut skatt enligt lagen
(2004:629) om trängselskatt, får kommuner eller landsting träffa avtal med
staten om att biträda med

1. information om systemet med trängselskatt, och
2. förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten.
Kommunerna eller landstingen får dock inte med stöd av första stycket ut-

föra uppgifter som innebär myndighetsutövning.

Kommunal medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

2 § Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, an-
ordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Regeringen meddelar föreskrifter om under vilka förutsättningar Arbets-

förmedlingen får ingå sådana överenskommelser samt om innehållet i över-
enskommelserna.

Kommunal delegation

3 § En kommun som tillhör en sammanslutning av kommuner med uppgift
att tillvarata medlemmarnas intressen såsom arbetsgivare, får uppdra åt sam-
manslutningen att med bindande verkan för kommunen genom kollektivav-
tal eller på annat sätt enhetligt reglera anställningsvillkoren för sådana ar-
betstagare i kommunens tjänst, vars villkor inte ska fastställas av någon stat-
lig myndighet.

Kommunen får bestämma att uppdrag enligt första stycket får lämnas av

en nämnd som handlägger frågor om anställningsvillkor för arbetstagare i
kommunens tjänst.

Med kommun jämställs i denna paragraf landsting och annan kommunal

förvaltningsenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009. Genom lagen upphävs
1. den kommunala delegationslagen (1954:130),
2. lagen (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande,
3. lagen (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsen-

det,

4. lagen (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om syssel-

sättning för handikappade,

5. lagen (1989:977) om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer,
6. lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet,
7. lagen (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt interna-

tionellt bistånd,

8. lagen (2002:683) om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa

investeringsprogram,

9. lagen (2004:772) om kommunal medverkan vid statlig trängselskatt,
10. lagen (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuk-

transporter,

background image

7

SFS 2009:47

11. lagen (2005:952) om vissa kommunala befogenheter i fråga om kol-

lektivtrafik,

12. lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla service-

tjänster åt äldre, och

13. lagen (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknads-

politiska åtgärder.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.