SFS 1986:753

860753.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:753

Lag

Utkom från trycket

om komniunal tjänstcexport;

den 11 november 1986

utfärdad den 31 oktober 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Kommuner och landstingskommuner får tillhandahålla kommunala

tjänster för export enligt föreskrifterna i denna lag.

Med kommunala tjänster avses i lagen sådana nyttigheter i form av

kunskaper och erfarenheter som finns i komm unernas och landstingskom­

munernas verksamhet.

2 § Kommunerna och landstingskommunerna får tillhandahålla tjänster­
na åt företag i Sverige eller åt staten, om de inte gör andra åtaganden än att
lämna dem sina tjänster.

Kommunernas och landstingskommunernas medverkan skall ske på af­

färsmässiga grunder.

3 § Om det finns särskilda skäl till det, får regeringen för visst fall medge
att kommunerna och landstingskommunerna tillhandahåller tjänsterna un­
der andra förutsättningar än dem som anges i 2 § första s tycket. Regering­
en skall därvid ange de villkor som behövs för att begränsa det kommunala

risktagandet.

1502

' Prop. 1985/86: 154, KU 1986 /87: 1, rskr. I.

/

¬

background image

Denna lag träder i kr aft den I ja nuari 1987.

SFS 1986:753

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BO HOLMBERG

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.