SFS 2017:79 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2017:79 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
170079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 16 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Kommuner får ingå avtal med landsting om att utföra sådana transporter

som avses i 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Kommuner får
även ingå avtal med landsting om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på
sådana transporter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:79

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.