SFS 2017:180 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2017:180 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
170180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 § lagen

(2009:47) om vissa kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller

dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller
inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

� 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
� 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
� 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
� 4 kap. 1 § om turism, och
� 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av väg och järnväg

som staten ansvarar för, till byggande av järnväg som ett landsting ansvarar
för och till anläggande av statlig farled krävs särskilda skäl för undantag från
kravet på anknytning.

2 kap.

1 §

3

Kommuner och landsting får lämna bidrag till byggande av väg och

järnväg som staten ansvarar för. Bidrag får även lämnas till anläggande av all-
män farled som staten ansvarar för. Kommuner får även lämna bidrag till byg-
gande av järnväg som ett landsting ansvarar för.

Vad som avses med byggande av väg och järnväg framgår av väglagen

(1971:948) respektive lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Med an-
läggande av farled avses i denna lag att anlägga en ny farled och att i farled
göra fysiska ingrepp som utgör förbättringar av den ursprungliga anlägg-
ningen.

1 Prop. 2016/17:45, bet. 2016/17:TU9, rskr. 2016/17:163.

2 Senaste lydelse 2013:820.

3 Senaste lydelse 2013:820.

SFS 2017:180

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:180

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.