SFS 1993:406 Lag om kommunalt stöd till boendet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 1993:406 Lag om kommunalt stöd till boendet
SFS 1993_406 Lag om kommunalt stöd till boendet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:406
Utkom från trycket
den 8 juni 1993

1029

1

Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BOU19, rskr. 1992/93:351.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

BO LUNDGREN

(Finansdepartementet)

Lag
om kommunalt stöd till boendet;

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.
En kommun får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att

minska deras kostnader för att anskaffa eller inneha en permanentbostad.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.