SFS 1994:693 Lag om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 1994:693 Lag om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd
SFS 1994_693 Lag om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:693

Utkom från trycket
den 20 juni 1994

Lag
om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner
att lämna internationell katastrofhjälp och annat
bistånd;

1300

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Kommuner, landsting, församlingar och kyrkliga samfälligheter får

lämna katastrofhjälp eller annat humanitärt bistånd till ett annat land, om
det där inträffar en katastrof eller på något annat sätt uppstår en nödsitua-
tion.

Biståndet får ges i form av utrustning som de kan avvara.

1

Prop. 1993/94:189, bet. 1993/94: KU41, rskr. 1993/94:380.

background image

1301

SFS 1994:693

Utrustningen skall lämnas direkt till det andra landet eller skickas ge-

nom en internationell hjälporganisation. Den får också lämnas till en
internationell hjälporganisation för att användas om en nödsituation sena-
re skulle inträffa.

2 § Till ett land som avses i 1 § och som får svenskt statligt bistånd får
kommuner, landsting, församlingar och kyrkliga samfälligheter ge bistånd
också i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt under
förutsättning att regeringen lämnar tillstånd till det.

Sådant bistånd kan även ges i form av ekonomiskt stöd för att genomfö-

ra utbildning och rådgivning.

Biståndet skall lämnas direkt till det andra landet eller skickas genom en

internationell hjälporganisation.

3 § När kommuner, landsting, församlingar eller kyrkliga samfälligheter
lämnar sådant bistånd som avses i 2 §, skall de förvissa sig om att biståndet
kommer till avsedd användning.

4 § Kommuner, landsting, församlingar eller kyrkliga samfälligheter
som har beslutat att lämna bistånd i form av utrustning får i skälig
omfattning anvisa medel som behövs för att transportera och ställa i
ordning utrustningen.

De får också tillhandahålla och svara för ersättning till personal som

behövs för att utrustningen skall kunna tas i bruk.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs lagen

(1991:901) om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att
lämna internationell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

INGER DAVIDSON
(Civildepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.