SFS 1996:637 Lag om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 1996:637 Lag om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik
SFS 1996_637 Lag om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985_449) om rätt att driva viss linjetrafik

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:637
Utkom från trycket
den 20 juni 1996

Lag
om försöksverksamhet med rätt för kommunala
aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan
trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik;

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Ett kommunalt aktiebolag får, i enlighet med bestämmelserna i denna
lag, driva verksamhet som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik utan att verksamheten har sådan anknytning till kommunen,
landstinget eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen
(1991:900).

Verksamheten får drivas endast på uppdrag av en kommun eller ett

landsting eller av en trafikhuvudman enligt lagen (1978:438) om huvud-
mannaskap för viss kollektiv persontrafik.

Med kommunalt aktiebolag menas ett sådant aktiebolag som avses i 3

kap. 16-19 §§ kommunallagen.

1

Prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34, rskr. 1995/96:242.

955

background image

SFS 1996:637

2 § Uppdragsverksamheten skall drivas på affärsmässiga grunder.

Som underlag för uppdragsersättningen skall en ekonomisk kalkyl upp-

rättas. Kalkylen skall innehålla samtliga relevanta direkta och indirekta
kostnader samt intäkter.

3 § I aktiebolagets årsredovisning skall kostnaderna, intäkterna och
resulatet av uppdragsverksamheten redovisas särskilt.

Av redovisningen skall också framgå vilka borgensförbindelser och övri-

ga ansvarsförbindelser som kommunen eller landstinget har ingått för bola-
get.

4 § En kommun eller ett landsting får inte stödja uppdragsverksamheten
på ett sådant sätt att konkurrensen hämmas eller i övrigt tillämpa annat
konkurrensbegränsande förfarande.

5 § Ett aktiebolag som deltar i försöksverksamheten är skyldigt att till
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de

upplysningar och handlingar som behövs för uppföljning av
försöksverksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och gäller till utgången av år

2002.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

956

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.