SFS 1997:743 Lag om ändring i lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 1997:743 Lag om ändring i lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik
SFS 1997_743 Lag om ändring i lagen (1996_637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985_449) om rätt att driva viss linjetrafik

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:743
Utkom från trycket
den 28 oktober 1997

1396

Lag
om ändring i lagen (1996:637) om
försöksverksamhet med rätt för kommunala
aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet
inom sådan trafik som avses i lagen (1985:449)
om rätt att driva viss linjetrafik;

utfärdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1996:637) om försöks-

verksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverk-
samhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik skall ha följande lydelse.

1 § Ett kommunalt aktiebolag får, i enlighet med bestämmelserna i denna

lag, driva verksamhet som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss lin-

jetrafik utan att verksamheten har sådan anknytning till kommunen, lands-

tinget eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen
(1991:900).

1

Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10.

background image

1397

SFS 1997:743

Verksamheten får drivas endast på uppdrag av en kommun eller ett lands-

ting eller av en trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss
kollektiv persontrafik.

Med kommunalt aktiebolag menas ett sådant aktiebolag som avses i

3 kap. 16-19 §§ kommunallagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Ingvar Paulsson
(Inrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.