SFS 2001:151 Lag om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2001:151 Lag om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd
010151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kommunal tjänsteexport och kommunalt
internationellt bistånd;

utfärdad den 5 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Kommuner och landsting får ägna sig åt verksamhet som anges i denna

lag oberoende av bestämmelserna i kommunallagen (1991:900). Kommuner
och landsting får också besluta att kommunala företag, kommunalförbund
eller regionförbund får ägna sig åt sådan verksamhet på samma villkor.

Tjänsteexport

Tjänster

2 §

En kommun får tillhandahålla sådan kunskap och erfarenhet som finns

i den kommunala verksamheten (kommunal tjänst) för export (tjänsteex-
port).

Varor

3 §

Som ett led i en tjänsteexport får kommunen i begränsad omfattning

exportera en vara när varan utgör ett nödvändigt komplement till eller har ett
naturligt samband med den tillhandahållna kommunala tjänsten.

Villkor

4 §

Kommunal tjänsteexport skall ske på affärsmässiga grunder.

De produktrisker, kommersiella risker, politiska risker, finansiella risker

och valutarisker som tjänsteexporten kan innebära skall beaktas i varje ex-
portaffär och begränsas genom att säkerhet ställs eller genom separata ga-
rantier eller försäkringar.

Bistånd

Formerna för biståndet

5 §

En kommun får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbild-

ning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd. Bistånd i

1

Prop. 2000/01:42, bet. 2000/01:KU16, rskr. 2000/01:162.

SFS 2001:151

Utkom från trycket
den 19 april 2001

3*

SFS 2001:150�161

background image

2

SFS 2001:151

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och
rådgivning.

6 §

Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av

en kommun i form av utrustning som kommunen inte längre behöver för sin
verksamhet.

Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan utrustning

än som avses i första stycket, rådgivning, utbildning eller på annat sätt läm-
nas till ett land som inte får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekono-
miskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.

7 §

En kommun som lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig om-

fattning använda medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen
så att den kan tas i bruk.

8 §

Bistånd enligt denna lag får också lämnas till en internationell hjälpor-

ganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida nödsitu-
ation eller i en annan svår situation som är en följd av en nödsituation.

Villkor

9 §

En kommun skall förvissa sig om att bistånd som den lämnar kommer

till avsedd användning. Detta gäller dock inte om biståndet avser utrustning
som kommunen inte längre behöver för sin verksamhet.

10 §

En kommun som lämnar bistånd till ett land som får svenskt statligt

bistånd skall anmäla åtgärden och omfattningen på biståndet till Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan skall dock inte gö-
ras om biståndet avser utrustning som kommunen inte längre behöver för sin
verksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. Genom lagen upphävs lagen (1986:753) om kommunal tjänsteexport

och lagen (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna interna-
tionell katastrofhjälp och annat bistånd.

3. De upphävda lagarna skall fortfarande tillämpas på tjänsteexport och

bistånd där tillstånd har lämnats eller som annars inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.