SFS 2003:199 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2003:199 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
030199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 15 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4 § socialtjänstlagen

(2001:453) skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de

nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Särskilda bestämmelser om
gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom
vård- och omsorgsområdet.

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i

förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158.

SFS 2003:199

Utkom från trycket
den 27 maj 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.