SFS 2006:492 Lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2006:492 Lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre
060492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kommunal befogenhet att tillhandahålla
servicetjänster åt äldre;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

En kommun får utan föregående individuell behovsprövning tillhanda-

hålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år.

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador,

olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.

2 §

För servicetjänster åt äldre personer får kommunen ta ut skäliga avgif-

ter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte över-
stiga kommunens självkostnader.

3 §

Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt

socialtjänstlagen (2001:453).

4 §

Den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänst-

lagen (2001:453) skall ha hand om verksamhet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BERIT ANDNOR
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301.

SFS 2006:492

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.