SFS 2021:1115 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2021:1115 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
SFS2021-1115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala

befogenheter

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 4 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

6 kap.
4 §
2 En nämnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalförbund får
efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköps-
centralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller när
nämnden anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom en inköps-
central enligt 7 kap. 12 § eller 19 kap. lagen (2016:1145) om offentlig upp-
handling eller 7 kap. 7 § eller 19 kap. lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.

38 § kommunallagen (2017:725).

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana upphandlingar som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Christina Fredin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31.
2 Senaste lydelse 2019:935.

SFS

2021:1115

Publicerad
den

1 december 2021

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.