SFS 2002:683 Lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2002:683 Lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram
020683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i
vissa investeringsprogram;

utfärdad den 4 juli 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

En kommun som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala investeringspro-

gram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället eller för klimatinves-
teringsåtgärder får, trots bestämmelserna i kommunallagen (1991:900), an-
vända det för att ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda i enlighet med de
föreskrifter som gäller för bidraget.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002, då lagen (1997:1323) om rätt

för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar
den ekologiska hållbarheten i samhället skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

LARS ENGQVIST
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2001/02:100, bet. 2001/02:FiU21, rskr. 2001/02:326.

SFS 2002:683

Utkom från trycket
den 16 juli 2002

2*

SFS 2002:683�695

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.