SFS 2022:890 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2022:890 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
SFS2022-890.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala

befogenheter

Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

2 kap.
7 §
2 Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhanda-
hålla servicetjänster åt personer som fyllt 69 år.

Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador,

olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 68 år före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN

Christina Fredin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331.
2 Senaste lydelse 2019:650.

SFS

2022:890

Publicerad
den

16 juni 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.