SFS 2022:1241 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2022:1241 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
SFS2022-1241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala

befogenheter

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 2 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

6 kap.
2 §
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen,
anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En
sådan överenskommelse får innefatta ersättning från Arbetsförmedlingen till
kommunen.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om under vilka förutsättningar Arbetsförmedlingen får ingå sådana
överenskommelser samt om innehållet i överenskommelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Håkan Eriksson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:216, bet. 2021/22:AU15, rskr. 2021/22:426.

SFS

2022:1241

Publicerad
den

6 juli 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.