SFS 2005:952 Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2005:952 Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik
050952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vissa kommunala befogenheter i fråga om
kollektivtrafik;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Ett kommunalt aktiebolag får ingå avtal med en trafikhuvudman om att
utföra lokal och regional linjetrafik med buss samt motsvarande trafik med
tåg, tunnelbana eller spårvagn, utan att verksamheten har sådan anknytning
till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar som avses
i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).

Med trafikhuvudman avses detsamma som i lagen (1997:734) om ansvar

för viss kollektiv persontrafik. Begreppet linjetrafik har samma innebörd
som i 1 kap. 3 § 1 yrkestrafiklagen (1998:490).

2 § Aktiebolaget skall bedriva uppdragsverksamheten på affärsmässiga
grunder.

Som underlag för en bedömning av uppdragsersättningens affärsmässig-

het skall bolaget upprätta en ekonomisk anbudskalkyl och fortlöpande göra
en uppföljning av kalkylen. Kalkylen och uppföljningen skall innehålla
samtliga relevanta direkta och indirekta kostnader samt intäkter. Avvikelser
mellan kalkylen och uppföljningen skall redovisas och förklaras för bolagets
styrelse.

3 § I aktiebolagets årsredovisning skall intäkterna, kostnaderna och resul-
tatet av uppdragsverksamheten redovisas särskilt.

Av denna särredovisning skall framgå
1. omsättning och resultat efter finansnetto för uppdragsverksamheten,
2. borgensförbindelser och övriga ansvarförbindelser som kommunen

eller landstinget har ingått för bolaget och för uppdragsverksamheten samt
kostnaderna för förbindelserna,

3. kapital som kommunen eller landstinget tillskjutit uppdragsverksamhe-

ten, och

4. kapital som sysselsätts i uppdragsverksamheten.
För aktiebolagets årsredovisning i övrigt gäller vad som är föreskrivet i

årsredovisningslagen (1995:1554).

1 Prop. 2004/05:159, bet. 2005/06:KU4, rskr. 2005/06:15.

SFS 2005:952

Utkom från trycket
den 12 december 2005

2* SFS 2005:952�966

background image

2

SFS 2005:952

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Bestämmelserna i 3 § tilläm-

pas första gången avseende räkenskapsåret 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

P�R NUDER
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.