SFS 2004:1225 Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2004:1225 Lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter
041225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vissa kommunala befogenheter i fråga om
sjuktransporter;

utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § En kommun får ingå avtal med ett landsting om att utföra sådana trans-
porter som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). En kommun
får även ingå avtal med ett landsting om att utföra hälso- och sjukvård i vän-
tan på sådana transporter.

2 § Den verksamhet avtalet gäller får drivas utan sådan anknytning till
kommunens område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommu-
nallagen (1991:900).

3 § Verksamheten skall drivas på affärsmässiga grunder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

P�R NUDER
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:17, bet. 2004/05:KU8, rskr. 2004/05:81.

SFS 2004:1225

Utkom från trycket
den 17 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.