SFS 2010:428 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter / SFS 2010:428 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
100428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter

dels att 1 kap. 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 10 §, samt närmast

före 2 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

2 §

Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller

dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) gäller
inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

� 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
� 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
� 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 4 kap. 1 § om turism, och
� 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av statlig väg och

järnväg krävs dock särskilda skäl för undantag från kravet på anknytning.

4 §

Det som anges i 2 kap. 6�8 och 10 §§ inskränker inte de skyldigheter

som kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Den eller de nämnder som avses i 2 kap. 4 § första stycket social-

tjänstlagen ska ha hand om verksamhet enligt 2 kap. 7, 8 och 10 §§.

2 kap.

Kompensation till enskilda inom socialtjänsten

10 §

En kommun får lämna kompensation till en person

� när han eller hon inte har fått bistånd enligt 4 kap. 1 eller 2 § social-

tjänstlagen (2001:453) inom skälig tid eller i enlighet med ett beslut av soci-
alnämnden eller ett avgörande av en domstol, eller

1 Prop. 2009/10:116, bet. 2009/10:SoU18, rskr. 2009/10:289.

SFS 2010:428

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

2

SFS 2010:428

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

� när socialnämnden inte har fullgjort en garanti som lämnats till personen

att inom en viss tid eller på ett visst sätt tillhandahålla bistånd enligt 4 kap. 1
eller 2 § socialtjänstlagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 10 § får tillämpas även om den omständighet

som utgör grund för att utge kompensation har inträffat innan lagen har trätt
i kraft.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.