SFS 2018:1367 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk / SFS 2018:1367 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
SFS2018-1367.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter

och minoritetsspråk

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:724) om natio-
nella minoriteter och minoritetsspråk

dels att 1, 3, 5, 7, 10, 17 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 5 a, 5 b och 18 a�c §§, av

följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, natio-
nella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritets-
språk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om
äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av
tillämpningen av lagen.

3 § Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de
föreskrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltnings-
myndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna
eller minoritetsspråken.

5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet
till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda
med minoriteterna i sådana frågor.

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten

för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna
beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.

5 a § Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjlig-
heter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna
för detta till deras förutsättningar.

5 b § Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.

Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska

på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt
20 §.

1 Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409.

2 Senaste lydelse 2010:865.

SFS

2018:1367

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1367

7 § Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få ingå i
förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en
kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen.

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen

kan ansöka hos regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen
får besluta om utträde endast om det finns synnerliga skäl.

Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett

förvaltningsområde.

10 § Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid
sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och Diskriminerings-
ombudsmannen. Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med
Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i
ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part.

17 §3 Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan
pedagogisk verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap.
12 a § och 25 kap. 5 a § skollagen (2010:800).

18 § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som
behärskar finska, meänkieli respektive samiska.

18 a § En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda
den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service
och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som
behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kom-
munen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma
gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk
vad gäller övriga språk.

18 b § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt
18 och 18 a §§ beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella
identitet.

18 c § Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen
för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som
anges i 18 och 18 a §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:865.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar