SFS 2019:938 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk / SFS 2019:938 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
SFS2019-938.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter

och minoritetsspråk

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 5 b och 19 §§ lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande lydelse.

3 §2 Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de före-
skrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltnings-
myndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna
eller minoritetsspråken.

5 b §3 Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritets-
politiska arbete.

Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska

på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt
20 §.

19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om
att en viss myndighet som lyder under regeringen ska undantas från
tillämpningen av 8 §. Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande
för region och kommun i fråga om kommunala myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1367.

3 Senaste lydelse 2018:1367.

SFS

2019:938

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.