SFS 2009:724 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk / SFS 2009:724 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
090724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om nationella minoriteter och minoritetsspråk;

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella

minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk
hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa
skyldigheter inom förskoleverksamhet och äldreomsorg. Lagen innehåller
också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen.

2 §

Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och torne-

dalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonven-
tion om skydd för nationella minoriteter (S� 2000:2) och den europeiska
stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (S� 2000:3).

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska,

jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

3 §

Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera

de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag.

4 §

I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar

för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjlig-

heter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas
särskilt.

5 §

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet

till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda
med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

1 Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272.

SFS 2009:724
Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:724

Förvaltningsområden

6 §

Med förvaltningsområdet för finska avses kommunerna Botkyrka,

Eskilstuna, Gällivare, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Huddinge,
Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp,
Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, �lvkarleby, �steråker, �stham-
mar och �vertorneå.

Med förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna Gällivare,

Haparanda, Kiruna, Pajala och �vertorneå.

Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog, Arvids-

jaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele,
Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, �&re, �lvdalen och �stersund.

7 §

Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter anmälan få ingå i för-

valtningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun
ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. Regeringen får med-
dela föreskrifter om sådan frivillig anslutning till ett förvaltningsområde.

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos
myndigheter

8 §

Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid

sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars
geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minori-
tetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde
är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvalt-
ningsområdet.

Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant

ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk.
Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en
skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska,
meänkieli respektive samiska.

Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa

språk.

9 §

Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska,

meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvalt-
ningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare
för part, om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritets-
språket.

10 §

Enskilda har alltid rätt att använda finska och samiska vid sina skrift-

liga kontakter med Riksdagens ombudsmän. Detsamma gäller vid enskildas
skriftliga kontakter med Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket
och Diskrimineringsombudsmannen i ärenden i vilka den enskilde är part
eller ställföreträdare för part.

11 §

Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till perso-

nal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i
enskildas kontakter med myndigheten.

background image

3

SFS 2009:724

12 §

Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild

plats för att ta emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive
samiska, samt ha särskilda telefontider.

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos domstolar

13 §

Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende

hos en länsrätt, tingsrätt, fastighetsdomstol, miljödomstol eller sjörättsdom-
stol med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna
Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och �vertorneå har rätt att använda
finska eller meänkieli under målets eller ärendets handläggning, om målet
eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. Detsamma gäller
samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt eller delvis
sammanfaller med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Ki-
runa, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner.

Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de

domstolar dit en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första
stycket överklagas.

14 §

Rätten att använda finska, meänkieli eller samiska i mål eller ärenden

hos domstolar enligt 13 § omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig
bevisning på detta språk, rätt att få de handlingar som hör till målet eller
ärendet muntligen översatta till detta språk och rätt att vid muntlig förhand-
ling inför domstolen tala detta språk. Domstolen ska översätta handlingar
och skriftlig bevisning till svenska, om det inte är uppenbart onödigt.

�ven i övrigt ska domstolen sträva efter att använda minoritetsspråket i

sina kontakter med parten eller dennes ställföreträdare.

I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda finska,

meänkieli eller samiska hos domstolar enligt 13 § har en part eller ställföre-
trädare för part som saknar juridiskt biträde rätt att på begäran få domslut
och domskäl eller beslut och beslutsmotivering skriftligen översatta till detta
språk.

15 §

Den som vill använda finska, meänkieli eller samiska under ett måls

eller ett ärendes handläggning i domstol enligt 13 § ska begära detta i sam-
band med att målet eller ärendet inleds eller första gången parten ska yttra
sig i målet eller ärendet.

En begäran om att få en översättning enligt 14 § tredje stycket ska fram-

ställas inom en vecka från det att domen eller beslutet meddelats, om en
sådan begäran inte har framställts tidigare under handläggningen av målet
eller ärendet.

Om en begäran om att använda minoritetsspråk eller om att få en översätt-

ning framställs senare än vad som anges i första och andra styckena får den
avslås. En sådan begäran får även avslås om det är uppenbart att den har ett
otillbörligt syfte.

16 §

Om en part eller ställföreträdare för part har rätt att använda finska,

meänkieli eller samiska i rättegång, ska tolk anlitas i enlighet med bestäm-
melserna i 5 kap. 6��8 §§ och 33 kap. 9 § rättegångsbalken och 50��52 §§ för-
valtningsprocesslagen (1971:291).

background image

4

SFS 2009:724

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Finska, meänkieli och samiska i förskoleverksamhet och
äldreomsorg

17 §

När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskole-

verksamhet enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), ska kommunen
erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där
hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive
samiska.

18 §

En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det

möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds
inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli
respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltnings-
område, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket.

Undantag

19 §

Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att

en viss myndighet som lyder under regeringen ska undantas från tillämp-
ningen av 8 §. Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för
landsting och kommun i fråga om kommunala myndigheter.

Uppföljning m.m.

20 §

Förvaltningsmyndigheters tillämpning av denna lag ska följas upp.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken eller vilka myndigheter som ska
ansvara för uppföljningen. Detta uppföljningsansvar innebär ingen inskränk-
ning i det tillsynsansvar som vilar på andra myndigheter.

21 §

En myndighet med uppföljningsansvar ska dessutom genom rådgiv-

ning, information och liknande verksamhet bistå andra förvaltningsmyndig-
heter vid tillämpningen av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 då lagen (1999:1175) om rätt

att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar och lagen
(1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyn-
digheter och domstolar ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

NYAMKO SABUNI
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar