SFS 1999:1175 Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk / SFS 1999:1175 Lag om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
991175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rätt att använda samiska hos
förvaltningsmyndigheter och domstolar;

utfärdad den 9 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas hos kommunala samt statliga regionala och lokala

förvaltningsmyndigheter med ett geografiskt verksamhetsområde som helt
eller delvis omfattar förvaltningsområdet för samiska.

Med förvaltningsområdet för samiska (förvaltningsområdet) avses Arje-

plogs, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna kommuner.

Lagen tillämpas även hos en länsrätt, en tingsrätt, en fastighetsdomstol, en

miljödomstol eller en sjörättsdomstol med en domkrets som helt eller delvis
omfattar förvaltningsområdet.

Rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheterna

2 §

En enskild har rätt att använda samiska vid sina muntliga och skriftliga

kontakter med en förvaltningsmyndighet i ärenden som avser myndighetsut-
övning i förhållande till honom eller henne, om ärendet har anknytning till
förvaltningsområdet.

Om den enskilde använder samiska i ett sådant ärende, är myndigheten

skyldig att ge muntligt svar på samiska. Ett skriftligt beslut i ett sådant
ärende skall innehålla en upplysning på samiska om att beslutet kan översät-
tas muntligen till samiska av myndigheten på begäran av den enskilde.

Myndigheten skall även i övrigt sträva efter att bemöta samisktalande på

samiska.

3 §

Förvaltningsmyndigheterna får bestämma särskilda tider och särskild

plats för samisktalandes besök och telefonsamtal.

Rätt att använda samiska hos domstolarna

4 §

Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende

hos domstol har rätt att använda samiska under målets eller ärendets hand-
läggning, om målet eller ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

1

Prop. 1998/99:143, bet. 1999/2000:KU6, rskr. 1999/2000:69.

SFS 1999:1175

Utkom från trycket
den 17 december 1999

background image

2

SFS 1999:1175

Rätten att använda samiska omfattar också de domstolar dit en dom eller

ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första stycket överklagas.

5 §

Rätten att använda samiska i mål eller ärenden hos domstolar enligt 4 §

omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på samiska, rätt att
få de handlingar som hör till målet eller ärendet muntligen översatta till sa-
miska och rätt att vid muntlig förhandling inför domstolen tala samiska.
Domstolen skall översätta handlingar och skriftlig bevisning till svenska, om
det inte är uppenbart onödigt.

�ven i övrigt skall domstolen i sina kontakter sträva efter att bemöta sa-

misktalande part eller ställföreträdare för part på samiska.

6 §

Den som vill använda samiska under ett måls eller ett ärendes hand-

läggning i domstol enligt 4 § skall begära detta i samband med att målet eller
ärendet inleds eller första gången parten skall yttra sig i målet eller ärendet.
Om en begäran att använda samiska framställs senare får den avslås.

En begäran att använda samiska får även avslås om det är uppenbart att

den har ett otillbörligt syfte.

7 §

Om en part eller ställföreträdare för part skall få använda samiska i

rättegång, skall tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6�8 §§
och 33 kap. 9 § rättegångsbalken och 50�52 §§ förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

Samiska i förskoleverksamhet och äldreomsorg

8 §

När en kommun i förvaltningsområdet erbjuder plats i förskoleverk-

samhet enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), skall kommunen ge
barn vars vårdnadshavare begär det möjlighet till plats i förskoleverksamhet
där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska.

9 §

En kommun i förvaltningsområdet skall erbjuda den som begär det

möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds
inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska.

Undantag

10 §

Om det finns särskilda skäl får regeringen föreskriva att en viss myn-

dighet som lyder under regeringen skall undantas från tillämpningen av 2 §.
Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för landstingsfullmäk-
tige och för kommunfullmäktige i fråga om kommunala myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000. Den tillämpas på mål och ären-

den i domstol som anhängiggörs efter lagens ikraftträdande.

background image

3

SFS 1999:1175

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ULRICA MESSING
(Kulturdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.