SFS 2010:865 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk / SFS 2010:865 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
100865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 17 §§ samt rubriken närmast

före 17 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, natio-

nella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minori-
tetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om
vissa skyldigheter inom förskola, sådan pedagogisk verksamhet som avses i
25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för
förskola och äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppfölj-
ning av tillämpningen av lagen.

Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk
verksamhet och äldreomsorg

17 §

När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola

eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800)
som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola, ska kommunen erbjuda
barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller
delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:865

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.