SFS 2013:1132 Lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt / SFS 2013:1132 Lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
131132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser
för film som ska visas offentligt;

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (2010:1882) om ålders-

gränser för film som ska visas offentligt ska ha följande lydelse.

10 §

Avgift för fastställande av åldersgräns enligt denna lag ska tas ut med

1. grundavgift 200 kronor,
2. tidsavgift 17 kronor per spelminut vid normal visningshastighet, dock

minst 200 kronor, och

3. avgift för varje tillståndskort utöver det första med 550 kronor.
Tidsavgift tas inte ut om en framställning i en film till väsentlig del är

dokumentär.

Om en framställning i en film har en speltid under trettio minuter vid nor-

mal visningshastighet, tas en avgift ut för varje tillståndskort utöver det första
med 250 kronor eller, om speltiden understiger fem minuter, med 40 kronor.

Om en framställning i en film endast ska visas vid en filmfestival eller ett

annat konstnärligt eller ideellt evenemang, får Statens medieråd medge befri-
else från avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112.

SFS 2013:1132

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.