SFS 2017:78 Lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt / SFS 2017:78 Lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
170078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser
för film som ska visas offentligt;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:1882) om

åldersgränser för film som ska visas offentligt

2

dels att 9 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 9 och 10 §§ ska utgå,
dels att 6 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

6 §

Vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning där en vis-

ning av en framställning i en film förekommer får tillträde inte medges någon
som inte har uppnått den lägsta ålder som myndigheten bestämt enligt 5 §, om
inte något annat följer av andra stycket.

Barn som inte fyllt sju år och som är i sällskap med en person som fyllt

arton år får medges tillträde till visning av en framställning som är tillåten för
barn från sju år. Barn som fyllt sju men inte elva år och som är i sällskap med
en person som fyllt arton år får medges tillträde till visning av en framställ-
ning som är tillåten för barn från elva år. Barn som fyllt elva men inte femton
år och som är i sällskap med en person som fyllt arton år får medges tillträde
till visning av en framställning som är tillåten för barn från femton år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om anslag om åldersgränser.

12 §

3

Statens medieråds beslut om åldersgränser får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:35, bet. 2016/17:KrU3, rskr. 2016/17:140.

2 Senaste lydelse av 10 § 2013:1132.

3 Senaste lydelse 2013:114.

SFS 2017:78

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.