SFS 2018:1964 Lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt / SFS 2018:1964 Lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
SFS2018-1964.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film

som ska visas offentligt

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (2010:1882) om ålders-
gränser för film som ska visas offentligt ska ha följande lydelse.

13 §2 Vid prövning av mål enligt denna lag ska kammarrätten bestå av tre
lagfarna ledamöter och två särskilda ledamöter. Av de särskilda ledamöterna
ska en ha särskilda kunskaper om film och en ha särskilda kunskaper i bete-
endevetenskap. Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av de särskilda
ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten
ändå domför om tre av de kvarvarande ledamöterna är ense om slutet.

Kammarrätten är domför utan särskilda ledamöter i sådana fall som anges

i 12 § fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

2 Senaste lydelse 2013:114.

SFS

2018:1964

Publicerad
den

4 december 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.